Geologi Alta-skiferen

For ca. 590 millioner år siden ble det som en følge av nedbrytingen av grunnfjellsbergartene avsatt tykke sedimentlag av delta- og elveavsatt sand i Nord-Norge. Her startet historien bak Alta-skiferen.

Bergartene ble under den kaledonske fjellkjededannelsen (omtalt ovenfor) omvandlet, foldet, presset og forskjøvet, og slik oppstod Altaskiferen.

Kvartsskifer

Kvartsskiferen i Alta er egentlig en omdannet, feltspatrik sandstein, med kvarts, feltspat og lys glimmer som hovedmineraler. Underordnede mineraler er mørk glimmer (biotitt), epidot, kloritt, kalkspat, granat, titanitt, apatitt og jernsulfider er underordnede mineraler. Altaskiferen kjennetegnes ved den rytmiske vekslingen mellom glimmerrike og kvarts-/feltspatrike bånd.