Norsk skifers industrielle historie

Mens skiferen er millioner av år, kan norsk skifers historie føres noen hundre år tilbake. Kommersiell skiferproduksjon i Norge startet på midten av 1800-tallet, mens det vi kan kalle industriell produksjon startet på 1920-tallet.

Drift på 1400-tallet

Lokal bruk av skifer kan dokumenteres mye lenger tilbake, til 1400-tallet. Skifer er en viktig del av norsk natursteinsproduksjon og har som byggemateriale vært i bruk i mange hundre år. Dagens infrastruktur gjør at skiferprodukter sendes over store avstander. I tidligere tider var det ikke slik, da ble skiferen mest brukt til å dekke lokale behov. Det var alt fra bygningsstein til tak og murer eller store heller til trapper, gulv, belegning mv. Bruddene nær sjøen ble tidlig industrielle virksomheter da sjøveien ga gode transportmuligheter, noe som medførte at skiferen ble mest brukt i kystområdene.

Utvikling på 1800-tallet

Utbygging av jernbaner og bedre veier førte senere til stor aktivitet i andre brudd. Jernbaneutbyggingen førte til at det ble industriell produksjon både i Voss, Otta og Oppdal. Størst aktivitet og flest drivere var det i perioden mellom første og andre verdenskrig, samt i perioden frem til begynnelsen av sekstitallet. Da gjorde maskinene sitt inntog. På disse stedene var det i denne perioden flere hundre mann i aktivitet. Forekomsten i Alta er verdens største registrerte forekomst av kvartsittskifer og den ligger ikke så langt fra Altafjorden. Fra midten av attenhundretallet har bruddriften hatt stor betydning for lokalsamfunnet. I den første epoken med skifervirksomhet var det takskifer som var det produktet.

Utvikling på 1900-tallet

De fleste norske skiferbruddene ligger langt fra urbane strøk, og det har medført at produksjonen har vært liten, og av kommunikasjonsmessige årsaker rettet inn kun mot nærmarkedet. Dette medførte at skiferproduksjonen lenge var liten fordi markedet manglet. Skifer er som annen stein svært tung, og med få eller ingen veier og uten annen trekkraft en okse og hest, var det svært begrenset hvor langt det lot seg gjøre å frakte skiferproduktene. Etter hvert som kommunikasjonene ble utbygd, forandret dette seg radikalt.
Med bedrede kommunikasjoner tok produksjonen seg kraftig opp, og man har de siste 100 årene funnet markeder både i inn- og utland. Ja til tider har enkelte skiferbrudd eksportert så mye som 70 % av produksjonen sin.

Utvikling på 2000-tallet

Bak Norsk Skifer står seks produsenter, som har skiferproduksjon fem steder i landet. De fem produksjonsstedene har til dels ganske sammenfallende historie. Skiferbruddene ligger alle langt fra større byer. De norske produsentene er Alta Skiferbrudd SA, Liskifer AS, Minera Skifer AS, Oppdal Sten AS, Palmer Gotheim AS. I Alta har både Alta Skiferbrudd SA og Minera Skifer produksjon. Også i Oppdal er det flere produsenter med skiferbrudd, Oppdal Sten AS, Palmer Gotheim AS og Minera Skifer. Videre er det Liskifer AS i Lierne og Minera Skifer i Otta.