Oppdal Sten AS

Oppdal Sten AS er en forholdsvis ung skiferbedrift, men har etablert seg med to skiferbrudd og et moderne produksjonsanlegg. Selskapet har 38 ansatte.

Firmahistorikk

Oppdal Sten AS sin historie er relativt kort. Firmaet ble stiftet i 1993 under navnet Hjerkinn Oppdal Sten AS. Dette fordi de opprinnelige planene tilsa at foredlingsvirksomheten skulle foregå på Hjerkinn (Dovrefjell) hvor det både fantes bygninger og personell ettersom gruvedriften ved Folldal Gruver skulle nedlegges. Gruvearbeidernes manglende tradisjon for steinhugging førte til at disse planene ble skrinlagt. I stedet startet foredlingsvirksomheten opp i Drivdalen, sør for Oppdal, i 1995 i leide lokaler.

Bemanningen økte gradvis, og ved inngangen til 1998 var det 10 ansatte. Styret vedtok høsten 1997 at det skulle satses på en betydelig økning av virksomheten, og ny daglig leder med lang skifererfaring ble ansatt i begynnelsen av 1998. Høsten 1998 flyttet virksomheten inn i store og velegnede lokaler i Oppdal sentrum, og man fjernet ”Hjerkinn” fra firmanavnet.

Både antall ansatte og omsetningen doblet seg hvert av de første to årene etter flyttingen, og det ble investert i flere nye maskiner og nytt driftsutstyr. Firmaet har siden hatt en jevn og positiv utvikling. Råstoffet er imidlertid en stor utfordring, og skrotprosenten er vesentlig høyere hos Oppdal Sten AS enn hos de fleste konkurrentene. Dette har imidlertid ingen betydning for de ferdige produktene, som er av samme høye kvalitet som fra andre skiferbrudd.

Skiferbrudd

Oppdal Sten AS henter råstoffet sitt fra Klevan-bruddet i Drivdalen, 20 km fra unna. Herfra kjøres  skiferblokkene ned til foredlingsvirksomheten i Oppdal sentrum. Skiferbruddet har vært drevet i en årrekke før Oppdal Sten AS overtok. Her henter man ut en type Oppdalskifer som kalles Mørk Oppdal.  Navnet tilskrives den mørke fargen, som kan karakteriseres som sotgrå. Oppdal Sten AS er for tiden det eneste firmaet som produserer denne skifervarianten.

I 2006 inngikk man også en avtale med driveren av et skiferbrudd på Nerskogen, 27 km fra Oppdal sentrum. Avtalen sikrer Oppdal Sten AS tilgang på en variant av Lys Oppdal som vi har kalt ”Trollheimen”. Denne skifertypen er også blitt populær, men står enda bare for ca.   20 % av omsetningen.

Organisasjon

Oppdal Sten AS har i dag et tidsmessig anlegg og en moderne maskinpark, og beskjeftiger i alt 38 ansatte med til sammen 34 årsverk. De aller fleste ansatte har mange års erfaring, både de som arbeider i administrasjonen og de som er produksjonsansatte. Mange av de siste har fagbrev.

Markeder

Produksjonen selges i all hovedsak innenlands, da først og fremst fra Trondheim og sørover. Produktene går i stor grad til utendørs bruk; til terrasser og gangstier, trapper, murer og piper, til større prosjekter som parker, plasser og veianlegg. Oppdal Sten AS har satset ekstra på ”skreddersøm”, og leverer skifer på bestemte mål til div. formål både innen- og utendørs. Utviklingen går i retning av en stadig høyere foredlingsgrad, og Oppdal Sten AS satser også for å ta del i denne utviklingen.