Geologi Oppdal-skiferen

Oppdalskiferen er avsatt under lignende forhold som Alta-skiferen, og er opprinnelig en faltspatrik sandstein. Det er altså tykke sedimentlag som via høyt trykk og høye temperaturer er omdannet til skiferen vi kjenner i dag. Oppdalskiferen er mellom 740 og 750 millioner år gammel.

Deformasjonsmønsteret er likt de andre skifertypene, men representerer på mange måter en mellomting mellom Alta og Otta. Omvandlingen skjedde også her under den kaledonske fjellkjededannelsen.

Forskjellige varianter

Produksjonsmessig representerer Lys Oppdal hovedtyngden, andre varianter er Mørk Oppdal, Trollheimen (lys variant),  samt Lys og Mørk Golan.  De to Golan-variantene karakteriseres ved at det i overflaten i varierende grad finnes spetter av biotitt. Kvalitets- og bearbeidingsmessig er det liten forskjell på de ulike variantene.

Mineraler

Mineralogisk er Alta- og Oppdalskiferen svært like; hovedmineralene er her kvarts, muskovitt, biotitt og epidot. Underordnede mineraler inkluderer kalifeltspat, plagioklas, titanitt. Mineralinnholdet varierer fra den ene varianten til den andre. M.a.o., det innbyrdes forholdet mellom mineralene og kornstørrelsesvariasjonen avgjør om skiferen er lys eller mørk, ensartet i  farge, eller spettet (Golantypene).

Farge- og overflatenyanser forekommer hos alle produsenter. Til en viss grad sorteres skiferen ut fra slike kriterier, men det at ingen skiferhelle er lik en annen, gjør skiferen så spesiell. Har man spesielle ønsker m.h.t. farge og overflatevariasjon, kan en bruke skifer fra forskjellige produsenter. Se bilder annet sted på hjemmesiden.